top of page

לימודי עיצוב B.Design - תנאי רישום

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל
הקבלה ללימודי תואר ראשון בפקולטה לעיצוב מתבססת על ממוצע הציונים בתעודת הבגרות ומבחני ההתאמה.

לימודי טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה* .B.Sc - תנאי רישום
 

בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל, בממוצע ציונים משוקלל 90 ומעלה.

פסיכומטרי/פסיכוטכני

ציון 600 ומעלה.

 

תנאי פטור

 • הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" - 85 ומעלה

 • בעל ממוצע בגרות משוקלל 105 ומעלה

 • לימודים קודמים (תואר אקדמי) בציון ממוצע 85 ומעלה

מתמטיקה

ציון 75 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ציון 85 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה בציון 85 ומעלה.

פיזיקה

ציון 75 ומעלה בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל.

 

מועמד אשר לא יעמוד בתנאי הסף בפיסיקה יחויב לעבור מכינה ייעודית בהיבטים פיזיקליים ברפואה (בציון 75 ומעלה) ו/או השלמות במהלך שנה א'.

כימיה

קורס הכנה/מכינה בכימיה

הקורס מיועד למועמדים אשר מעוניינים להכין את עצמם לקראת הלימודים, ומומלץ לכל המועמדים חסרי רקע לימודי בבגרות בכימיה.

ציון התאמה

ציון ההתאמה הוא ממוצע משוקלל של:

 • בחינות בגרות (40%)

 • ציון פסיכומטרי (40%)

 • ראיון אישי (20%)

קבלת סטודנטים תבוסס על ציון ההתאמה ומספר המקומות.

לימודי מתמטיקה שימושית .B.Sc - תנאי רישום

 

בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל.

פסיכומטרי/פסיכוטכני

ציון 550 ומעלה.

 

תנאי פטור

 • הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" - 80 ומעלה

 • בעל ממוצע בגרות משוקלל 102 ומעלה

 • מועמדים בגלאי 30 ומעלה

מתמטיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה בציון 80 ומעלה.

מועמדים בני 30 ומעלה יחויבו במכינת השלמה במתמטיקה, פיזיקה ויסודות המחשב בהתאם לפקולטה/ מחלקה בה הם מעוניינים ללמוד ובהתאם להחלטת וועדת קבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועץ הלימודים.

לימודי מדעי המחשב .B.Sc - תנאי רישום

 

בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל.

פסיכומטרי/פסיכוטכני

ציון 550 ומעלה.

 

תנאי פטור

 • הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" - 80 ומעלה

 • בעל ממוצע בגרות משוקלל 102 ומעלה

 • מועמדים בגלאי 30 ומעלה

מתמטיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה בציון 80 ומעלה.

מועמדים בני 30 ומעלה יחויבו במכינת השלמה במתמטיקה, פיזיקה ויסודות המחשב בהתאם לפקולטה/ מחלקה בה הם מעוניינים ללמוד ובהתאם להחלטת וועדת קבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועץ הלימודים.

לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה .B.Sc - תנאי רישום

בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל.

פסיכומטרי/פסיכוטכני

ציון 550 ומעלה.

 

תנאי פטור

 • הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" - 80 ומעלה

 • בעל ממוצע בגרות משוקלל 102 ומעלה

 • מועמדים בגלאי 30 ומעלה

מתמטיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה בציון 80 ומעלה.

פיזיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה בפיזיקה בציון 70 ומעלה.

מועמדים בני 30 ומעלה יחויבו במכינת השלמה במתמטיקה, פיזיקה ויסודות המחשב בהתאם לפקולטה/ מחלקה בה הם מעוניינים ללמוד ובהתאם להחלטת וועדת קבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועץ הלימודים.

לימודי הנדסת תעשייה וניהול .B.Sc - תנאי רישום

בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל.

פסיכומטרי/פסיכוטכני

ציון 550 ומעלה.

 

תנאי פטור

 • הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" - 80 ומעלה

 • בעל ממוצע בגרות משוקלל 102 ומעלה

 • מועמדים בגלאי 30 ומעלה

מתמטיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה בציון 80 ומעלה.

פיזיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות בפיזיקה ברמה של 3 יח"ל.

 

מי שאינו עומד בתנאי זה יחויב לעבור מכינה בפיזיקה בציון 70 ומעלה.

מועמדים בני 30 ומעלה יחויבו במכינת השלמה במתמטיקה, פיזיקה ויסודות המחשב בהתאם לפקולטה/ מחלקה בה הם מעוניינים ללמוד ובהתאם להחלטת וועדת קבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועץ הלימודים.

לימודי טכנולוגיות למידה .B.A - תנאי רישום

 

בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל.

פסיכומטרי/פסיכוטכני

ציון 550 ומעלה.

 

תנאי פטור

 • הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" - 80 ומעלה

 • בעל ממוצע בגרות משוקלל 102 ומעלה

 • מועמדים בני 30 ומעלה יבחנו בבחינת מיון והתאמה פנימית כתנאי קבלה

ראיון אישי

ראיון אישי בפקולטה

מועמדים בני 30 ומעלה יחויבו במכינת השלמה במתמטיקה, פיזיקה ויסודות המחשב בהתאם לפקולטה/ מחלקה בה הם מעוניינים ללמוד ובהתאם להחלטת וועדת קבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועץ הלימודים.

bottom of page